Từ khóa Các bài đánh dấu với từ khóa "CPC"

Tag: CPC

Cost per Click – Loại quảng cáo trả tiền theo số lần click. Thường được các hệ quảng quảng cáo sử dụng như Google Adsense, Bing