Home Từ khóa CPC

Tag: CPC

Cost per Click – Loại quảng cáo trả tiền theo số lần click. Thường được các hệ quảng quảng cáo sử dụng như Google Adsense, Bing